ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း

posted 25 Jul 2015, 18:51 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 Jul 2015, 18:51 ]
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းသည္ ၂၂.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔က ပခုကၠဴၿမိဳ႕ စိန္႔ဂၽြန္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ဘာသာတူမ်ားအား မိသားစုမွ အေျခခံေသာ ကက္သလစ္ သာသနာေတာ္ၾကီးျဖစ္ေစလုိေၾကာင္း၊ မိမိသာသနာ မိိမိဘုရားေက်ာင္းကုိ ယခုထက္ ပိုမိုိ တိုးတက္ေသာ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီး ျဖစ္ေစဖို႔ရန္အတြက္ ဘာသာတူေတြ မိမိဘုရားေက်ာင္းတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑မ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ား စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းကာ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားသည္ ဘာသာတူမ်ားကို ေကာင္းခ်ီးေပးေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ို္က္ကူးခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေန႔လည္စာ သံုးေဆာင္ခဲ့ၾကၿပီး ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အတူ FR.SOE TUN, FR. PYONE CHO, FR.MYO ZAW WIN, FR.ZAW WIN , FR.MG SAN တို႔ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 

Comments