နဘက္ရြာ သံေယာဟန္ဗတၱဇံ ဘုရားေက်ာင္းပဲြေတာ္

posted 8 Jul 2015, 21:10 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 8 Jul 2015, 21:11 ]

နဘက္ရြာတြင္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ သံေယာဟန္ဗတၱဇံ ဘုရားေက်ာင္းပြဲေတာ္ကို ၂၃.၆.၂၀၁၅ ေန႔ ညေန ၅း၀၀နာရီတြင္္ ပြဲေတာ္အႀကိဳ မစၦားတရားေတာ္ကို ဘုန္းဘုန္း ဂၽြန္ေမာင္ဆန္းဦးေဆာင္ ေဟာၾကားကာ ဘုန္းဘုန္းအန္ေထာ္နီ ေဇာ္ဝင္းမွ ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္တူးႏွင့္ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ရပ္ရြာထဲ လွည့္လည္ အပူေဇာ္ခံ၍ ဘုရားစဥ္ (၃) စဥ္ျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့၏။

ညပိုုင္းတြင္ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္ အကအလွမ်ားကျပၿပီး ဆယ္တန္း ေအာင္ျမင္သူ (၇) ဦးအားလည္း ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းဘုန္း အန္ေထာ္နီ ေအာင္မ်ိဳးဝင္းမွ လက္ေဆာင္မ်ားေပးခဲ့၏။

၂၄.၆.၂၀၁၅ နံနက္ (၇) နာရီတြင္ သံေယာဟန္ဗတၱဇံ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ကုိ ဘုန္းဘုန္း နီေကာလားစ္ ၿပံဳးခ်ိဳ ဦးေဆာင္ေဟာၾကား၍ ဘုန္းဘုန္း ဂၽြန္ေအးေက်ာ္မွ ၾသဝါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။ ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးွမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကား၍ ဘာသာတူမ်ားမွ ရဟန္းသီလရွင္မ်ားအား ဝတၳဳေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့၍ သံေယာဟန္ ဗတၱဇံအလံခ်ကာ ပြဲေတာ္ အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့၏။


Comments