သာသနာပို္င္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံု၊ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမႏွင့္ ကာႏြန္ဥပေဒ ( ၁၂၇၆၊ ၁၂၈၂)၊ ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒႏွင့္ အည ီထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစည္းအေဝး

posted 3 Aug 2016, 23:44 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 3 Aug 2016, 23:45 ]
မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ သာသနာပို္င္ဆုိင္ေသာ အေဆာက္အအံု၊  အိမ္၊  ၿခံ၊  ေျမ အစရွိသည့္ အေျခပစၥည္းမ်ား  Temporal goods of the Church ႏွင့္ ကာႏြန္ဥပေဒ ( ၁၂၇၆၊  ၁၂၈၂) ႏိုင္ငံေတာ္တရားဥပေဒႏွင့္ အညီထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕၏ အစည္း အေဝး ကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္လ (၁၇-၂၉)ရက္ေန႔အထိ ခ်မ္းသာကုန္းမယ္ေတာ္ ဘုရား ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ 

အစည္းအေဝးသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသာနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊  ေျမယာေကာ္မတီဥကၠဌ Fr.George ခင္ေမာင္ေဌး၊  အတြင္းေရးမႈး ဦးတင့္ေဆြႏွင့္ မႏၱေလး သာသနာအတြင္းမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၃)ပါး၊  သီလရွင္(၉)ပါး၊  သာသနာအသီးသီးမွ ကိုယ္စား လွယ္ (၁၂)ဦးတုိ႔ႏွင့္အတူ အစည္းအေဝးကိုျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ မႏၱေလးကက္သလစ္ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ ’’  သာသနာပို္င္ပစၥည္းဆုိတာ သာသနာျပဳလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္သာ သက္ဆုိင္ေၾကာင္း၊  ပိုင္ဆုိင္မႈဆို တဲ့ေနရာမွာလည္း ဝိညာဥ္ေရး၊  သာသနာေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အက်ဳံးဝင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊  တစ္ဦး တစ္ေယာက္ထဲအတြက္ အသံုးျပဳလုိ႔မရေၾကာင္း၊  Parish တစ္ခု၊  Dio တစ္ခုတည္းႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ အရာမဟုတ္ပဲ တစ္ကမာၻလံုးႏွင့္သက္ဆုိင္ကာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးမွ တုိက္႐ိုက္ပိုင္ဆုိင္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင့္ အဓိကေျပာခ်င္သည့္အရာမွာ သာသနာပိုင္ပစၥည္းအား မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပါင္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ မ်ားျပဳလုပ္ပါက ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ကာႏြန္ ဥပေဒအရ ေသာ္၎၊ ႏုိင္ငံေတာ္တရားဥပေဒအရေသာ္၎ ထိေရာက္စြာ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ’’ တုိ႔ိကို အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 
ေျမယာေကာ္မတီ ဒါ႐ိုက္တာ Fr.George ခင္ေမာင္ေထြးမွလည္း မႏၱေလးကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာအတြင္းရွိ ေျမမ်ားသည္ ေရွးေခတ္အခါက သာသနာျပဳပုဂိၢဳလ္မ်ား၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ရရွိထားပံုမ်ား၊ အခ်ိဳ႕ေျမေနရာမ်ားသည္ အလြန္အဖိုးတန္ေသာ ေျမမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊  ထုိ႔ေၾကာင့္ သာသာတူမ်ားအေနျဖင့္ ထုိေျမမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ၾက ရန္လုိေၾကာင္း၊  သာသနာပုိင္ေျမအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ပါက ထိေရာက္စြာ အေရးယူျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။  ထို႔သို႔  သာသနာပိုင္ေပၚတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ထုိေျမအား အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ခဲ့သူမ်ားအားလဲ ထိေရာက္ေသာ အေရးယူမႈမ်ားကို ေျမယာေကာ္မတီမွ အမႈဖြင့္ကာ ေျဖရွင္းခဲ့ရမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊  သာသနာအေနျဖင့္ တိက်ေသာ စာရြက္စာတမ္း ေထာက္အထားမ်ားရွိသျဖင့္ အမႈမ်ားမွာလည္း အႏုိ္င္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ အေျခအေနပိုင္ဆုိင္ပံုမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတန္းျပဳလုပ္ပံုမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ က်င့္သံုးမႈလက္ရွိအေျခအေနမ်ား၊ ဝိေသႆဆံေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည္ စီမံကိန္းမ်ားရာထားပံုမ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ေျမယာ ေကာ္မတီအတြင္းေရမႈး ဦးတင့္ေဆြမွလည္း ” သာသနာေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္ သည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္  သာသနာေျမေပၚတြင္ အခမဲ့ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္း ေနထုိင္သူမ်ားရွိေၾကာင္း၊  အခမဲ့ေနထုိင္ရသူမ်ားမွာ သာသနာႏွင့္ သံုးႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရေၾကာင္း၊  သာသနာမွေဆာက္လုပ္ေပးထားေသာ သာသနာ့တုိက္ခန္းတြင္ အခေၾကးေငြျဖင့္ ငွားရမ္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆိုရေၾကာင္း၊  ကာလ ေဒသအေလ်ာက္ တိုက္ခန္္းခမ်ားမတူညီျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  မိမိလက္ရွိ ေနလွ်က္ ရွိ္သည့္ သာသနာ့ေျမေပၚတြင္ ေဆာက္ထားသည့္ အိမ္အား မိမိဆႏၵအေလွ်ာက္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊  ေပါင္ႏွံျခင္း၊  ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ ျပဳျပင္လုိပါကလည္း ေျမယာေကာ္မတီထံသို႔ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားကာ  ေျမယာေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရမွ သာလွ်င္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကိုလည္း အသိပညာရွင္၊  အတတ္ပညာရွင္မ်ား ႏွင့္တုိင္ပင္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္တရား ဥပေဒႏွင့္ အညီႏွစ္ဦး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိမႈမ်ား ကိုလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းတုိ႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

ျပင္ဦးလြင္ စိန္ေမရီ သာသနာအုပ္စုမွ သာသနာ့အကိ်ဳးေဆာင္ဥကၠဌ ဦးေဘာ္စကိုမွလည္း ေျမယာေကာ္မတီနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစည္းေဝးတခါမွ မတက္ဖူးဘူး။  မတက္ရေတာ့ ဘာမွ မသိရ ဘူးေပါ့ ေနာ္။ အခု အစည္းေဝးတက္ခြင့္ရေတာ့ သိလာရတာက တခ်ိဳ႕ေျမေတြက ဒီတုိင္း မထားသင့္ဘူး။  လုိက္ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္။  ျပန္ရေအာင္လုပ္သင့္တယ္။ အဲဒါေတြ သိသြားေတာ့ သာသနာအတြက္ အက်ိဳးရွိမယ့္အရာေတြက အမ်ားႀကီး အေလအလြင့္ျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ စိတ္ထဲ ခံစားရတယ္။  ဒါေၾကာင့္ ဒါေတြကို ဘယ္လုိျပန္ၿပီး ထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတဲ့ အသိစိတ္ဝင္လာၿပီး ဒါေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္ ဆုိတာကို သိလာၿပီဟု ’’ အစည္းေဝးတြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိခဲ့သည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ေျပာျပခဲ့ပါသည္။ 
မႏၱေလး စိန္ဂၽြန္းသာသနာအုပ္စုရွိ က႐ုဏာေရးသီလရွင္အသင္းဂိုဏ္းမွ   Superior  စစၥတာရ္ ႐ိုစ့္ေမရီခင္သန္းမွလည္း ’’မႏၱေလးသာသာရဲ႕ ေရွးေခတ္က ဘုန္းႀကီးေတြလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုေတြရဲ႕ အက်ိဳးျမတ္က လက္ရွိလူေတြခံစားရတယ္။ အေဝးကိုျမင္ၾကည့္ၿပီး သာသနာအတြက္ လုပ္ခဲ့တာေတြ ခုခ်ိန္မွာ ခံစားေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ မႏၱေလးသာသနာအတြက္ ဝမ္းသာတယ္။  မႏၱေလး သာသနာ မွာေျမေတြအမ်ားႀကီးရွိတာအရင္ကမသိခဲ့ဘူး။ ခုမွသိတာပါ။ ဒီမွာ ေျပာသြားတဲ့ေျမနဲ႔ပတ္သက္ တဲ့ကိစၥ ေတြကိုၾကားရတဲ့အခါမွာ ပညာတုိးတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ဒီလိုမ်ိဳး ေျမနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အ႐ႈပ္အရွင္းေတြရွိလာမယ္ မလာဘူးဆိုတာ မေျပာႏို္င္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္ရဲ႕ဥပေဒနဲ႔ ႏုိင္ငံ ေတာ္က ခ်မွတ္ထား တဲ့ဥပေဒ ေတြကို ခုလိုရွင္းျပေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပႆနာျဖစ္ရင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမလဲ ဆိုတာကို ပညာရခဲ့ပါတယ္။ ’’ဟု အစည္းေဝးတက္ေရာက္ ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးခံစားရပံုကိုေျပာျပေပးခဲ့ပါသည္။ 

ေျမယာေကာ္မတီအဖြဲ႔စည္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ကိုယ္ပိုင္ေျမမရွိတဲ့ ဆင္းရဲသားမ်ား ယာယီ ေနထုိင္ရန္၊ ဘာသာတူမ်ား တစ္စုတစ္ေဝး ေနထိုင္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဘုရားႏွင့္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ဘာသာတူမ်ား ေနထိုင္ေရးဆုိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျမယာမ်ားအား စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရွိရပါသည္။ 

Pinky ( MDY-OSC)29.7.2016

Comments