ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းႏွင့္ မိတၳီလာ ဘာသာတူမ်ား မစာၦးတရား

posted 21 Jul 2015, 01:17 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 21 Jul 2015, 01:17 ]

မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းသည္ ၁၉.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔၌  မိတၳီလာၿမိဳ႕ စိန္အန္ေထာ္နီဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာမႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ကက္သလစ္သာသနာေတာ္ၾကီးကို တုိးတက္လာေစရန္အတြက္ ဆန္းသစ္ေသာ ေလ့လာမႈမ်ားျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္အတူ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္လာေစဖို႔ရန္အတြက္ မိမိေဒသရွိ ဘာသာတူမ်ားမွ မိမိေဒသအလုိက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ေဆာင္ပါက တုိးတက္ ေျပာင္းလဲလာမည္ကို ေရာမျမိဳ႕၌ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ရဟန္းမင္းၾကီးႏွင့္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးပြဲၾကီး၌ ၾကားခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီးက အေျခခံအုတ္ျမစ္ကို ၾကည့္ပါက မိသားစုမ်ားသည္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊သီလရွင္မ်ားသည္ ထိန္းေက်ာင္းရန္သာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္ဆီမွရေသာ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင့္အတူ မိမိ၏တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား စိတ္ႏွလံုးအၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑မ်ားကို အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖဲြဲ႕ျခင္းျဖင့္ မိမိေဒသ၊ မိမိဘုရားေက်ာငး္၊ မိမိသာသနာအတြင္းရွိ ဘာသာတူမ်ား မွဦးေဆာင္ကာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား၏ အလင္းေက်းဇဴးေတာ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖို႔ရန္ ျမြတ္ၾကား ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္တြင္းၾကီးဇံုမႈး Fr.Jo Du မွလည္း ဆရာေတာ္ၾကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ရွိရန္ လုိေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္ျခင္းသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း၊ဘဝကိုယ္ဆီ ယံုၾကည္ျခငး္ မခ်ိဳ႕တဲ့ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုလက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လိင္တူလက္ထက္ခြင့္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ လူသားမ်ားအားလံုး ဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ တိုက္ထုတ္ၾကရန္ လုိအပ္ေၾကာငး္၊ အသက္ရွင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာရျဖင့္ ဘုရားသခင္၏ ေရွ႕တြင္ မိမိကိုယ္ကုိ ပန္းအျဖစ္၊ ဆီမီးအျဖစ္ ပူေဇာ္ဆက္ကပ္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မိတၳီလာၿမိဳ႕ စိန္အန္ေထာ္နီေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ၾကီၤး Fr.John Mg San မွလည္း သာသနာၾကီး ပုိမိုတုိးတက္လာေအာင္ ဘာသာတူမ်ား စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္သြားၾကဖုိ႔ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား သီလရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ဘာသာတူမ်ားအတူတကြ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုကို ႐ို္က္ခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ၂၀.၇.၂၀၁၅ ေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အတူ ေတာင္တြင္းၾကီးဇံု၊ မိတၳီလာဇံုတုိ႔မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား အားလံုး အတူတကြ မစာၦးတရားကုိ ပူေဇာ္က်င္းပခဲ့ပါသည္။ အဲဒီေနာက္ နံနက္စာ သံုးေဆာင္ၾကၿပီး ျမင္းျခံၿမိဳ႕သို႕ ဆက္လက္ ထြက္ခြာလာခဲ့ၾကပါသည္။
ပင္ကီ

Comments