ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း မေကြးၿမိဳ႕ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံု

posted 25 Jul 2015, 19:01 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 Jul 2015, 19:01 ]
၁၂.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံု၊ မေကြးၿမိဳ႕ စိန္ၾသဂတ္စတင္း ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္းသို႔ မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊ ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္း ၿဂိဳလ္တု၊ မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုနး္ဘုန္း ေမာင္ဆန္း၊ ဘုနး္ဘုန္း စိုးထြန္း၊ ဘုနး္ဘုန္း ၿပံဳးခ်ိဳ၊ ဘုနး္ဘုန္း ဝင္းညိဳ၊ ဘုန္းဘုန္း မ်ိဳးေဇာ္ဝင္း၊ ဘုန္းဘုန္း ေဇာ္ဝင္းတို႕သည္ မေကြးၿမိဳ႕ ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္အတူ ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ၾသဝါဒျမြတ္ၾကားရာတြင္ မႏၱေလးသာသနာကုို ဆရာေတာ္အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘုန္းႀကီးေတြ၊ သီလရွင္ေတြ၊ ဘရယ္သယ္ေတြအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ၊ လူဝတ္ေၾကာင္ေတြလည္း ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ၾကမလဲ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ၿပီးေၾကာင္း၊ အခုလာရတဲ့ အဓိကေၾကာင္းရင္းမွာ မိသားစုက အေျခခံျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိသားစုသာသလွ်င္ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏၊ သာသနာ၏ အဓိကအားထားရာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ့္ဘုရားေက်ာင္းမွာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္က႑၊ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑၊ က႐ုဏာေရးက႑ေတြကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ဘာသာဝင္ေတြလုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ေလာကတြင္ ခဏတာသာ ေနရမွာျဖစ္ေၾကာငး္၊ သခင္ေယဇူးႏွင့္အတူ ေနရမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ယခုခ်ိန္မွ စတင္ကာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ေပါင္းစည္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးငယ္ေတြကအစ အားလံုးပါဝင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆရာေတာ္အေနႏွင့္ ပုခံုးလႊဲတာ မဟုတ္ေပမဲ့ ဘုရားေက်ာင္းမွာ ကိုယ့္သာသနာမွာ မိသားစုေတြကပဲ အေျခခံကစၿပီး ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ရန္အတြက္ မေကြးရွိဘာသာတူမ်ားကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္းမွလည္း ကုိယ့္ရဲ႕ကက္သလစ္သာသနာရဲ႕ ယံုၾကည္ခ်က္ကို သိရွိဖို႔ုလုိေၾကာင္း၊ဘုရားသခင္ႏွင့္ ေပါင္းဆပ္ေစလုိေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္၇ွင္သန္ဖို႔မွာ အဓိက ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေပ်ာ္အပါးကို ဦးစားေပးကာ ဝိညာဥ္ေ၇းကို ဦးစားမေပးပါက ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေၾကာင္း၊ မိဘေတြက ကိုယ္တုိင္က်င့္ႀကံၿပီး၊ သားသမီးေတြကိုသင္ၾကားေပးေစလုိေၾကာင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားစြာႏွင့္ ဘုရားသခင္ကို လုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ေဆးေၾကာျခင္း မဂၤလာခံယူၿပီးသူတုိင္း ဘုရားသခင္၏ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ၾကဖို႔လုိေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ရန္မွာ အဓိက ဘာသာတူေတြျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ေတာင္တြင္းႀကီးဇံုမႈး ဘုနး္ဘုန္းၿဂိဳဟ္တုမွလည္း အရင္တုန္းကထက္ မေကြးဘုရားေက်ာင္းႀကီးဟာ တိုးတက္လာတာကို ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခငး္မွာလည္း အားလံုး ပါဝင္တည္ေဆာက္တဲ့ မေကြးသာသနာအုပ္စု ျဖစ္၇မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ဘုရားေက်ာင္းမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုေတာင္းတုိင္းမွာ စတင္ရမွာက "သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ဘုရား အကၽြႏု္ပ္ကို စိုးစံေတာ္မူပါ။ အလင္းေက်းဇူး ေပးေတာ္မူပါ။" ဟုဆုေတာင္းရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ အသက္ရွင္ျခင္းဟာ ယံုၾကည္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ပါက အရာရာေအာင္ျမင္ေၾကာင္း၊ အသက္၇ွင္ေသာ ပူေဇာ္သကၠာရျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ဆက္ကပ္သြားၾကပါဟု ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဲဒီေနာက္ (၁၃.၇.၂၀၁၅)ရက္ ေန႔နံနက္ (၆း၃၀)တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာတူမ်ား အတူတကြ မစာၦးပူေဇာ္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဲဒီေနာက္ အားလံုးစုေပါင္းကာ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ို္က္ကူးျပီး ေနာက္ နံနက္စာသံုးေဆာင္ကာ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

ပင္ကီ(၁၂.၇.၂၀၁၅)

Comments