သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူအေျချပဳ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

posted 25 May 2016, 01:38 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 25 May 2016, 01:39 ]
သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူအေျချပဳ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပျခင္း

သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္သူအေျချပဳ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ပထမဆံုး အေနျဖင့္ မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာ (ခ်မ္းသာကုန္း)ေက်းရြာတြင္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး အတုိင္းအတာအေနျဖင့္ (၂၀၁၆-ေမလ-၁၆မွ၂၀) ရက္ထိ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပျပဳ လုပ္ခဲ့ပါသည္။


အဆ္ိုပါအလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္  မႏၱေလး ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာမွ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္း၊ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္(ဒုညႊန္ၾကားေရးမႈး-ၿငိမ္း)တို႔မွ ဦးေဆာင္ကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္ရွိ သာသနာ အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား (၄၆)ေယာက္ေက်ာ္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

(၁၇.၅.၂၀၁၆) ရက္ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး နီေကာလားစ္မန္ထန္းမွ CBCM –Ecology ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး တာဝန္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးစသည့္ အေၾကာင္းတို႔ကို ဦးေဆာင္ကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ (၁၈.၅.၂၀၁၆) ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ မိုးေလဝသႏွင့္ ဇလေဗဒပညာရွင္ (ဒုညႊန္ၾကားေရးမႈး-ၿငိမ္း) မွ ရာသီဥတု ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အယ္နီညိဳအေၾကာင္း၊ ညေနပိုင္းတြင္ Ecology and Climate Change ၊ ေရအေၾကာင္းႏွင့္ ပထဝီ ေျမႀကီးစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ (၁၉.၅.၂၀၁၆) ရက္ ေဆြးေႏြးပြဲ တတိယေန႔တြင္ စားနပ္ရိကၡာ ဖူလံုေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခန္းက႑ အေၾကာင္းစသည္တုိ႔ကို အဖြဲ႔လုိက္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။


ယခုကဲ့သုိ႔ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရး  အခန္းက႑ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ အေနျဖင့္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာအတြင္းတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ျခင္းသည္ ေနာင္အနာဂတ္အတြက္ အစားအေသာက္ ဖူလံုေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားအသံုးျပဳ၍ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ အစား သဘာဝနည္းလမ္း မ်ားျဖင့္သာ စိုက္ပ်ဳိးေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပဳလုပ္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု  သိရွိရပါသည္။

ပင္ကီ ( MDY-OSC)
23.5.2016

Comments