ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း

posted 30 Jul 2015, 02:41 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 30 Jul 2015, 02:41 ]
မႏၱေလးကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလားစ္ မန္ထန္းႏွင့္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕မွ ဘာသာတူမ်ားေတြ႕ဆံုျခင္း

မႏၱေလး ကက္သလစ္သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ၾကီး နီေကာလာစ္းမန္ထန္းသည္ ၂၂.၇.၂၁၀၅ ရက္ေန႔က ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ျခင္းခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ဘုရားေက်ာင္း မွ ဘာသာတူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမႈေဟာေျပာမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။မံုရြာဇံုမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ မိတၳီလာဇံုမွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားလည္းပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ ဘာသာတူမ်ားကို နာခံမႈ ဦးေဆာင္မႈမ်ားသာမက လက္ေတြ႕ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားလည္းလုိအပ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ဘုရားသခင္သည္ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဘုရားသခင္သည္ အေျခခံျဖစ္သလုိ မိမိသာသနာ မိမိဘုရားေက်ာင္းအတြက္ မိသားစုမ်ားသည္ အေျခခံျဖစ္ေတာ္မူေၾကာင္း၊ မိမိသာသနာ မိမိဘုရားေက်ာင္းတြင္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ က႑၊ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းက႑ က႐ုဏာေရးက႑မ်ားကို စနစ္တက် အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္းကို ျမြတ္ၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ မိတၳီလာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ဆန္းမွလည္း ဆရာေတာ္ဘုရားအေနနဲ႔ အပင္ပန္းခံကာ နယ္လွည့္ေနျခင္းသည္ မိမိ၏ သားသမီးမ်ားအား သိေစခ်င္သည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေစလုိသည္မ်ားႏွင့္ မစာၦးတရားကို အတူတကြ ျပဳလုပ္ေစလုိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘာသာတူမ်ားအေနျဖင့္ ဆရာေတာ္ ဘုရား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို လုိက္နာေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ သခင္ေယဇူးသည္ လူသားမ်ား အတြက္ အသက္ကို စေတးခဲ့ေၾကာငး္၊ထုိ႕ေၾကာင့္ ဘာသာတူမ်ားအေနျဖင့္လည္း  ဘုရားသခင္ အတြက္ျပန္လည္ ဆက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္းတုိ႔ကို ေျပာၾကား ေတာ္မူခဲ့ ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မံုရြာဇံုမႈး ဘုန္းဘုန္း ပီတာ လွေရႊမွလည္း ဘာသာတူမ်ားကို ေလွနံႏွစ္ဖက္ နင္းျခင္းျဖင့္ ဘဝကို ဆက္ကပ္ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္း၊ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္း ၊ ဘာသာေရးပိုင္း၊ ကာယေရးပိုင္း မ်ားၾကိဳးစားသလုိ စီးပြားေရးပိုင္းတြင္လည္း ၾကိဳးစားေစလုိေၾကာင္း ၊စီးပြားေရးတြင္သာ တစုုိက္မက္မက္လုပ္ ေဆာင္ပါကလည္း ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းတြင္ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေၾကာင္း၊ဘာသာေရးပိုင္းတြင္ ေပါ့ေလ်ာ့ႏုိင္ေၾကာင္း ၊ယေန႕ေခတ္တြင္ လူအမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးကိုသာ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတူမ်ားအေနျဖင့္ ဝိညာဥ္ေရးပိုင္းဆုိင္ရာႏွင့္ ကာယေရးပို္င္းဆုိင္ရာမ်ားကို ႏွစ္ဘက္မွ်မွ်တတ လုပ္ေဆာင္ေစလုိေၾကာင္းကို ေျပာၾကားေတာ္ မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဘုန္းဘုန္းေမာင္ခင္မွလည္း တစ္ဦးစီ၏ ဘဝအသက္တာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊မွန္ကန္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဘုရား ဇံုမႈးမ်ားႏွင့္ၾကြေရာက္လာေသာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဘာသာတူမ်ားအားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ၂၃.၇.၂၀၁၅ ရက္ေန႔ နံနက္ (၇း၃၀)တြင္ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္းႏွင့္အတူ ပထမ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခရစၥမားအားေပးျခင္းစကၠရမင္တူး ခံယူျခင္းပဲြကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားအျပီးတြင္ ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္ ဘာသာတူမ်ား စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုကို႐ိုက္ကူးခဲ့ ပါသည္။

ထုိ႔ေနာက္ဆရာေတာ္ၾကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ေန႔လည္စားသံုးေဆာင္ျပီးေနာက္မံုရြာၿမိဳ႕သို႔ဆက္ လက္ထြက္ခြာခဲ့ၾကပါသည္။

Comments