ဘုရားေက်ာင္းပြဲ ႏွစ္(၄၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲ

posted 6 Jun 2013, 23:38 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 6 Jun 2013, 23:56 ]

 ေခ်ာင္း႐ိုး

        မႏၲေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာေခ်ာင္း႐ိုးရြာ ခရစ္ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ပြဲႏွင့္ ႏွစ္(၄၀၀)ျပည့္ ဂ်ဴဗလီပြဲေတာ္ကို 23.5.2013 ညေန ၅း၀၀ နာရီ တြင္ ေက်းဇူးတင္ မစၧားကို ေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖာသာရ္ A တင္ထြန္း ဦးေဆာင္၍ Fr. ပီတာ စိန္လိႈင္ဦးမွ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္းတူး အေၾကာင္း ၾသ၀ါဒ မိန္႔ၾကားခဲ့၏။

        စၧားအၿပီး စိန္ဂ်ိဴးဇက္ သီလရွင္ ၀ါေတာ္ (၅၀)ျပည့္ေရႊဂ်ဴဗလီရွင္ Sr.Lydia ႏွင့္ Sr.Loaetitia တို႔အား ႏႈတ္ဆက္ သီခ်င္းမ်ား ဂုဏ္ျပဳ လက္ေဆာင္မ်ား ဆက္ကပ္ခဲ့၍ Sr ႏွစ္ပါးတို႔မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့၏။

        ညပိုင္းတြင္ Fr .ေဂ်ာ့ ခင္ေမာင္ေထြးမွ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ သာသနာေရာက္ ရွိျခင္း သမိုင္းေၾကာင္း၊ Fr.John စိုးတင့္မွ ယံုၾကည္ျခင္း အေၾကာင္းေဟာၾကား ခဲ့၏။

        24.5.2013 နံနက္ ၇း၀၀ နာရီတြင္ Fr. ပီတာ လွေရႊ ဦးေဆာင္ၿပီး ခရစ္ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေသာ မယ္ေတာ္ပြဲ မစၧားေဟာၾကားရာ ကေလးငယ္ (၆၇) ဦး ပထမ ကိုယ္ ေတာ္ျမတ္ ခံယူၾက၏။ ပြဲေတာ္စၧားအၿပီး ေခ်ာင္းရိုးရြာ ထံုးတမ္း အစဥ္အလာ အရ ရဟန္း၊ ကိုရင္၊ သီလရွင္မ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ပြဲ က်င္းပရာ အလွဴေငြ ဆက္ကပ္ျခင္း၊ ႏႈတ္ဆက္ သီခ်င္းမ်ား သီဆိုျခင္း၊ Fr. တင္ထြန္း မွေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကား ခဲ့၏။ ညေန ၅း၀၀ နာရီတြင္ ခရစ္ယာန္တို႔အား မိႈင္းမေသာ မယ္ေတာ္၊ ပရိတ္ သူငယ္ေတာ္ ဆင္းတုအား ေက်းရြာ တပတ္လွည့္ကာ၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းခ်ီးျဖင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့၏။

နီလာစမိုင္း(ေရဦး)