ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခရစ္ယန္အသင္းေတာ္မ်ား စုေပါင္း ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းျခင္း၊

posted 10 Oct 2012, 02:49 by MANDALAY CATHOLIC ARCHDIOCESE   [ updated 20 Oct 2012, 21:29 ]
 
၂၈ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊-(မႏၲေလးၿမဳိ႕ )

အမိျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ခရစ္ယန္အသင္းေတာ္မ်ား စုေပါင္း ၀တ္ျပဳ ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္မ်ားးကို ယခုလ စက္တင္ဘာလ ၂၅-၂၆-၂၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ ကာ သီျဒယ္ ကက္သလစ္ ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိပါသည္။

ယင္းစုေပါင္းဆုေတာင္းျခင္းအစီအစဥ္ကို ခရစ္ယန္အသင္းေတာ္အသီးသီးမွ ယံုၾကည္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။ ျမစ္ႀကီးနား ၊ ရန္ကုန္ ၊ကေလး ၊လြယ္ေကာ္ ၊ အစ႐ွိသည့္ ရပ္ေ၀းမွ အသင္းေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ ဒုတိယအႀကိမ္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း

သိရပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ကို ယမန္ႏွစ္(၂၀၁၁)က ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပခဲ့ၾကပါသည္။

ယခုအစီၤအစဥ္၏အဓိက ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားမွာ ယခုလတ္တေလာျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ရခိုုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အမႈအခင္းမ်ား အတြက္ စုေပါင္း ဆုေတာင္းရန္ အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းမူကား လူႏွစ္ဦး-သို႔မဟုတ္ သံုးဦးတို႔သည္ ငါ၏နာမ၌ စုေ၀းၾကလွ်င္ ထိုအရပ္၌ သူတို႔အလယ္တြင္ ငါ႐ွိ သည္ (မာေတဦး ၁၈ း ၂၀ )ဟုဆိုထားေသာေၾကာင့္ ေအာက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ စုေ၀း ဆုေတာင္းၾကေၾကာင္း သိရပါ သည္။

အမိျမန္မာျပည္ႀကီး

(၁)စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊

(၂)သန္႔႐ွင္းျခင္းႏွင့္ေကာင္းျမတ္ျခင္းအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္း၊

(၃)ဥႆံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊

စုေပါင္း ဆုေတာင္းျခင္း အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ပါ၀င္သူ ယံုၾကည္သူ အေယာက္တိုင္းသည္ ေန႔လယ္စာ မသံုး ေဆာင္ပဲ အစာေ႐ွာင္ ဆုေတာင္းေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာျခင္း ၊စည္းလံုးညီၫႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဘက္စြုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။
Comments