၂၀၁၁ စက္တင္ဘာလ

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၄) ရက္
အစ္ပြဲေတာ္တက္ေရာက္ ( မႏၲေလး )
               (၂၀၁၁)ခု၊ ႏို၀င္ဘာလ(၄)ရက္ေန႔ နံနက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ လမ္း၈၀၊ ၃၅×၃၆ ၾကား႐ွိ ပန္းေသးဗလီခန္းမတြင္ က်င္းပေသာ အစ္ပဲြေတာ္သို႔ မႏၲေလး သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေပါလ္ဇိန္ထုန္းဂေရာင္ႏွင့္ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၅-၆) ရက္
ကက္သလစ္အသင္းေတာ္၏ လူမႈဆက္ဆံေရးသင္တန္း
               (၂၀၁၁)ခု၊ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ႏွင့္ (၆) ရက္ေန႔မ်ားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ခန္းမ၌ ဖါသာရ္ ဗီးမား ( VIMER TIRIMANNA CSSR ) မွ သာမန္ဘာသာ၀င္မ်ားအတြက္ ကက္သလစ္ အသင္းေတာ္၏ လူမႈေရး သြန္သင္ ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အျခားဘာသာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရး၊ အျခားဘာသာတရားမ်ားကိုေလ့လာေရး၊ ေလးစားေရး အစ႐ွိေသာ သေဘာတရား မ်ားကို (၅)ရက္ေန႔ ညေန(၂)နာရီမွ (၅)နာရီထိ၄င္း၊ (၆)ရက္ေန႔ နံနက္(၈း၃၀)နာရီမွ (၁၂)နာရီထိ ၄င္း ေဟာေျပာသင္ၾကားပို႔ခ်သြားသည္ဟု သိ႐ွိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၈)ရက္  
မယ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ ( စိန္ေဇးဗီးယား )
               မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေဇးဗီးယားေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး မြန္ဆီေညာ္ ဂၽြန္ေမာင္နီဦးေဆာင္၍ မယ္ေတာ္၏ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ကို (၂၀၁၁)ခု စက္တင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည္။ နံနက္(၆း၃၀)နာရီတြင္ ပြဲေတာ္မစၧားပူေဇာ္သည္။ နံနက္(၉)နာရီတြင္ မက်န္းမာသူမ်ားအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ျဖင့္ မစၧားပူေဇာ္ရာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ သာသနာအုပ္စုအသီးသီးမွ မက်န္းမာသူ မ်ား လာေရာက္ၾက၍ မစၧားအတြင္း ပရိတ္ဆီလူးျခင္းခံၾကသည္။
               ညေန(၄း၃၀) နာရီတြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားစုေပါင္း၍ မစၧားတရား ပူေဇာ္သည္။ မစၧားအတြင္း ဖါသာရ္၀င္းျမင့္မွ ၾသ၀ါဒ ႁမြက္ၾကားသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ မယ္ေတာ္၏ဆင္းတုေတာ္ႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္လွည့္သည္။ မယ္ေတာ္၏ ဂူအေရာက္ တြင္ တစ္ဦးျခင္းဆုေတာင္းစာမ်ားကို ဘုရားအားပူေဇာ္သည္။ ထို႔ေနာက္ မြန္ဆီေညာ္ဦးေမာင္နီမွ သံလူကားက်မ္းကိုဖတ္၍ အဓိပၸါယ္
႐ွင္းသည္။ ထို႔ေနာက္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး အလံေတာ္ခ်သည္။ မြန္ဆီေညာ္ဂၽြန္ေမာင္နီမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၿပီး အခမ္းအနား႐ုပ္သိမ္းသည္။
            စက္တင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔က ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ဘာသာ၀င္မ်ားအားဖိတ္ၾကား၍ နံနက္ (၉)နာရီမွ (၁၂)နာရီ အတြင္း မယ္ေတာ္၏ ထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးရာ ဘာသာ၀င္(၁၀၀၀)ေက်ာ္ လာေရာက္ သံုးေဆာင္ၾကသည္။ ထမင္းေကၽြး ဧည့္ခံမႈအတြက္
ကုန္က်ေငြ မ်ားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂ်ဳိးဇက္အုပ္စု (လဖုန္းရပ္)  ဦးေအာင္မိုး+ေဒၚလုဂ်ာ (ေခၚ)ေဒၚေထြးေထြးတင္ မိသားစုမွ လွဴဒါန္း သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၈)ရက္
မယ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ ( ျမင္းျခံ )
               မယ္ေတာ္၏ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ကို ျမင္းျခံၿမိဳ႕တြင္ (၂၀၁၁)ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၈)ရက္ေန႔က ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္နီကလက္စ္ ၿပံဳးခ်ဳိဦးေဆာင္၍ က်င္းပခဲ့သည္။ မစၧားပူေဇာ္အၿပီးတြင္ ရပ္ကြက္ထဲသို႔ မယ္ေတာ္၏ ဆင္းတုေတာ္လွည့္၍ ဂါ၀ရျပဳၾကသည္။ (၃၁-၈- ၂၀၁၁) ေန႔မွစ၍ (၉)ရက္ ႏိုဗီနာ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၁၀)ရက္
ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားသင္တန္း
               (၂၀၁၁)ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၁၀)ရက္ေန႔မွစ၍ ခရစ္ယာန္ဘ၀သက္တာႏွင့္ ပက္သက္ေသာသင္တန္းကို ဆရာေတာ္ ႀကီးေက်ာင္း ေျခာက္ထပ္တိုက္တြင္ စကၤာပူႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလာေရာက္ပို႔ခ်ရာ ခရစ္ယာန္ ဇနီးေမာင္ႏွံ ဆယ္တြဲႏွင့္ လူငယ္မ်ား စုစုေပါင္း(၆၀)ခန္႔ တက္ေရာက္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၁၅)ရက္  
ဖါသာရ္ နီကလက္စ္ ၿပံဳးခ်ဳိ (နီလာစမိုင္း-ေရဦး)၏ ေမြးေန႔ပြဲ
               ျမင္းျခံေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး နီကလက္စ္ၿပံဳးခ်ဳိ(နီလာစမိုင္း-ေရဦး)၏ ေမြးေန႔ပြဲေတာ္ကို (၁၅-၉- ၂၀၁၁)ေန႔ ညေန(၅)နာရီတြင္ က်င္းပသည္။ ေမြးေန႔႐ွင္က ဒန္ေပါက္ထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသည္။ ည(၇)နာရီတြင္ ေမြးေန႔႐ွင္အား ဘာသာ၀င္မ်ားကလက္ေဆာင္မ်ားေပးျခင္း၊ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းဆိုျခင္းႏွင့္ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္အကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၁၇)ရက္
မိသားစုေကာ္မ႐ွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလာေရာက္
               (၂၀၁၁)ခု၊ စက္တင္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန႔က စကၤာပူႏိုင္ငံမွ မိသားစု ေကာ္မ႐ွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မႏၲေလးသို ႔ေရာက္႐ွိလာၿပီး စိန္ဂ်ဳိးဇက္အုပ္စု လဖုန္းရပ္ကြက္တြင္ အိမ္ေထာင္သည္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား သင္တန္းပို႔ခ်ေပးသည္ဟု
သိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၁၇)ရက္
ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ဆရာေတာ္  ေဂ်အိုဗာနီဒါနီအဲလ္လို မႏၲေလးသာသနာသို႔ လာေရာက္ျခင္း
               (၂၀၁၁)ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္ေန႔ ညေန(၅း၃၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ ဆရာေတာ္ ေဂ်အိုဗာနီဒါနီအဲလ္လို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္႐ွိလာသည္။ ရဟန္း
ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ကိုရင္သီလ႐ွင္ဘာသာ၀င္မ်ားက ေသာင္းေသာင္းျဖျဖ ႀကိဳဆိုဂါရ၀ျပဳၾကသည္။ (၁၈)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီတြင္ ကာသီျဒယ္ခန္းမ၌ ရဟန္းမင္းႀကီး၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ဦးေဆာင္၍ မစၧားပူေဇာ္သည္။ မစၧားပူေဇာ္ပဲြတြင္ ဆရာေတာ္(၄)ပါး၊ ရဟန္းဘုန္းေတာ္ႀကီး(၄၁)ပါး၊ ကိုရင္သီလ႐ွင္ ဘာသာ၀င္(၁၀၀၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။ မစၧားအတြင္း ရဟန္းမင္းႀကီး၏ကိုယ္စား
လွယ္ေတာ္မွ ၾသ၀ါဒႁမြက္ၾကားသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ ႏႈတ္ဆက္သီခ်င္းျဖင့္၄င္း၊ အကပေဒသာျဖင့္၄င္း ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ နံနက္(၁၀း၃၀)နာရီတြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္၍ အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ ေမဂ်ာရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ ဆေလး႐ွင္း ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္း၊ အနီးစခန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ စာခ်ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ စိန္ေမရီေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ ၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။(၁၉)ရက္ေန႔နံနက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေသာမတ္စ္ေက်ာင္း၌ နံနက္မစၧားပူေဇာ္ၿပီး နံနက္စာ စားသည္။ ထို႔ေနာက္ ခ်မ္းသာကုန္းသို႔သြားေရာက္၍ လာဆလက္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား ဆေလး႐ွင္းသီလ႐ွင္မ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ရန္ကုန္သို႔ခရီးဆက္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ စက္တင္ဘာ (၂၈)ရက္
အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ ( ယိုးဒယားႏိုင္ငံ ပတၱရား )
            (၂၀၁၁)ခု၊ စက္တင္ဘာလ(၂၈၊၂၉၊၃၀) ရက္မ်ားတြင္ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ ပတၱရားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အေ႔႐ွေတာင္အာ႐ွ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ေအာက္႐ွိ သာသနာျပန္႔ပြားေရး႐ုံးမွ ဦးစီးက်င္းပေသာ ႐ုပ္၀ါဒလႊမ္းမိုးျခင္း (secularization) ႏွင့္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႕အစည္း (Fundamendalism) မ်ားတို႔အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေသာအစည္းအေ၀းသို႔  မႏၲေလး သာသနာမွ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ေပါလ္ဇိန္တုန္းဂေရာင္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဂၽြန္ဦးေအးေက်ာ္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။