၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၃)ရက္  
စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားဘုရားေက်ာင္းပဲြေတာ္
               ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယား ဘုရားေက်ာင္းပဲြေတာ္ကုိ မြန္ဆီေညာ္ဂၽြန္ေမာင္နီ ဦးေဆာင္၍ (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔ ညေနတြင္က်င္းပသည္။ ညေန(၄)နာရီတြင္ စိန္ဖရန္စစ္ေဇးဗီးယားသာသနာ (၁၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ခန္းမေဆာင္ ကို ေကာင္းႀကီးေပးၿပီး ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဂၽြန္ေအးေက်ာ္မွ ပြဲေတာ္ေက်းဇူးတင္မစၧားပူေဇာ္ကာ မစၧား
အတြင္းၾသ၀ါဒႁမြက္ၾကားသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ ဘုရားေက်ာင္းတက္ေရာက္ၾကသူ အားလံုးကို စမူဆာ၊ ကိတ္မုန္႔၊ ေကာ္ဖီ တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး သည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္  
သံုးသပ္နည္းပို႔ခ်   
               (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔ ညေနမွ (၁၄)ရက္ေန႔ ေန႔လည္အထိ မႏၲေလးသာသနာလံုးဆိုင္ရာ သံုးသပ္နည္းကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ စည္းေ၀းခန္းမတြင္ ဖါသာရ္ေဘာ္စကို ဘိုဘိုမွ ေဟာေျပာပို႔ခ်ရာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၁၆)ရက္ 
 ႏွစ္ပတ္လည္စည္းေ၀းေဆြးေႏြးပြဲ ( က႐ုဏာ-မႏၲေလး )
               (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၁၆)ရက္ႏွင့္ (၁၇)ရက္ေန႔မ်ားတြင္ နံနက္ (၉)နာရီမွ ညေန(၅)နာရီအထိ က႐ုဏာ မႏၲေလး ႐ံုးခန္း၌ ဦးဟန္ထူးဦးေဆာင္၍ ႏွစ္ပတ္လည္စည္းေ၀းေဆြးေႏြးက်င္းပရာ မႏၲေလးက႐ုဏာ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေ႐ႊဘို၊ ေရဦး က႐ုဏာ ႐ံုးခြဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေတာင္တြင္ႀကီးက႐ုဏာ႐ံုးခြဲမွ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ စည္းေ၀းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ တစ္ႏွစ္တာ အတြင္း လုပ္ငန္း ေဆာက္႐ြက္မႈ အေျခအေနအရပ္ရပ္မ်ား၊ အားနည္းမႈအားသာမႈမ်ား၊ ေ႔႐ွလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္  
ခရစၧမားေပးပဲြ ( ေခ်ာင္း႐ိုး )
               မႏၲေလးသာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ ေပါလ္ဇိန္တုန္းဂေရာင္သည္ (၂၀၁၁)ခု ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ ကေခ်ာင္း႐ိုး ႐ြာတြင္ ေခ်ာင္း႐ိုး၊ ကဒူးမ၊ လမ္းဆံု၊ ေ႐ႊၾကာတန္း၊ ေရဦး၊ ေညာင္ကိုးပင္မွ ကေလးငယ္(၁၃၀)ေက်ာ္အား ပထမ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႏွင့္ ခရစၧမားေပးခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္  
ခရစၥမတ္မိတ္ဆံုစားပဲြ
               (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕ ကာသီျဒယ္္ေက်ာင္းတြင္ စိန္ကိုလန္ဘန္ သီလ႐ွင္မ်ားဦးေဆာင္၍ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီး(၁၅)ပါး၊ စစ္ကိုင္းမွ ဗုဒၶဘာသာသီလ႐ွင္(၁၀)ပါးတို႔အား ဖိတ္ၾကားကာ ေန႔ဆြမ္းျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံေကၽြးေမြး၍ ခရစၥမတ္မိတ္ဆံုစားပြဲ က်င္းပသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္  
ခရစၥမတ္ဧည့္ခံပြဲ
               (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔ကမႏၲေလးၿမိဳ႕၈၁×၂၅လမ္း႐ွိ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္တြင္ မႏၲေလးကက္သလစ္ သာသနာပိုင္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္မွ ႏွစ္စဥ္က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ခရစၥမတ္ဧည့္ခံပဲြကို ညေန(၃)နာရီမွ (၅)
နာရီအထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ႐ွိ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို  ဖိတ္ၾကား၍ ဒံေပါက္ထမင္းျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၂)ရက္  
ခရစၥမတ္ပြဲေတာ္အတြက္ ၀ိညာဥ္ေရးျပင္ဆင္ျခင္း
               (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၂)ရက္ေန႔ ညေန(၆း၃၀)နာရီမွ (၉)နာရီ အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ဂၽြန္းဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ဖါသာရ္ၾသဂတ္စတင္း၀င္းျမင့္၊ ဖါသာရ္ဘိုဘိုႏွင့္ ဖါသာရ္တင္ထြန္း တို႔ဦးစီး၍ အာပတ္ေျဖျခင္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ကိုခ်ီး
မြမ္းျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးျခင္းျဖင့္ ၀ိညာဥ္ေရးျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာ ဘာသာ၀င္(၂၂၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ပါ၀င္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္  
ဘာသာေပါင္းစံုခရစၥမတ္ဧည့္ခံပြဲ
               ဘာသာေပါင္းစံု ခရစၥမတ္ဧည့္ခံပြဲေတာ္ကုိ မႏၲေလးကာသီျဒယ္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဂၽြန္ေအးေက်ာ္ ဦးေဆာင္၍ (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၃)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီမွ စတင္၍ ေန႔လည္စာျဖင့္တည္ခင္းဧည့္ ခံေကၽြးေမြးရာ ခရစ္ယာန္ဂိုဏ္းေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴ၊ မူစလင္၊ ဘဟာအီေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ဘာသာ၀င္မ်ား စုစုေပါင္း(၂၅၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄)ရက္  
ခရစၥမတ္ညမစၧား ( မႏၲေလး )
               (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၄)ရက္ေန႔က စိန္ေဇးဗီးယားဘုရားေက်ာင္း၌  ည(၉)နာရီတြင္ ဖါသာရ္ဂ်ဳိတု ဦးေဆာင္၍၎၊  စိန္ဂၽြန္းဘုရားေက်ာင္း၌ ည(၉း၃၀)နာရီတြင္ဖါသာရ္ေပါလ္ထြန္းျမင့္ ဦးေဆာင္၍၎၊ ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ည(၁၁း၃၀)နာရီတြင္ ဖါသာရ္ဂၽြန္ေအးေက်ာ္ဦးေဆာင္၍၎၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္(လဖုန္း)ဘုရားေက်ာင္း၌ ည(၁၁း၄၅)နာရီတြင္ ဖါသာရ္ ဂၽြန္စိုးတင့္ ဦးေဆာင္၍၎၊ စိန္မိုင္ကယ္ဘုရားေက်ာင္း၌ ည(၁၁း၄၅)နာရီတြင္ ဖါသာရ္တင္ေမာင္ထြန္း ဦးေဆာင္၍၎ ခရစၥမတ္ညသန္းေခါင္ယံမစၧားပူေဇာ္ၾကသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ကာသီျဒယ္ႏွင့္ စိန္ဂၽြန္းဘုရားေက်ာင္းတို႔မွ ၾကာဇံ ဟင္းျဖင့္၎၊ စိန္ေဇးဗီးယားႏွင့္ စိန္မိုက္ကယ္ဘုရားေက်ာင္းတို႔မွ ေကာ္ဖီႏွင့္ ေပါင္မုန္႔တို႔ျဖင့္၎ ဘုရားေက်ာင္း တက္ေရာက္သူ အားလံုးတို႔အား ဧည့္ခံေကၽြးေမြးၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၆)ရက္  
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း
               (၂၀၁၁)ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၆)ႏွင့္ (၂၇)ရက္မ်ားတြင္ ဖါသာရ္ေဘာ္စကိုဘိုဘိုႏွင့္ ဖါသာရ္ၾသဂတ္စတင္း၀င္းျမင့္တို႔ ဦးေဆာင္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ဆရာေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတိုက္ခန္းမတြင္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းကို နံနက္(၉)နာရီမွ ညေန(၄) နာရီ အထိ ေဟာေျပာပို႔ခ်ရာ မႏၲေလး၊ မံု႐ြာ၊ စစ္ကိုင္းမွ လူငယ္(၁၀)ဦး တက္ေရာက္သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇)ရက္  
မြန္ဆီေညာ္ဂၽြန္ေမာင္နီပဲြေန႔
               မႏၲေလးၿမိဳ႕ စိန္ေဇးဗီးယားေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဂၽြန္ေမာင္နီ၏ ပြဲေန႔ အခမ္းအနားကို (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၇) ရက္ နံနက္(၆း၃၀)နာရီတြင္ ေက်းဇူးတင္မစၧားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ က်င္းပသည္။ မစၧားအၿပီးတြင္ သီလ႐ွင္မ်ားက လက္ေဆာင္ ပစၥည္း မ်ားျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။ မစၧားတရားတြင္ ပါ၀င္ၾကသူ အားလံုးတို႔အား ဘုန္းေတာ္ႀကီးက ေကာ္ဖီ၊ မုန္႔တို႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြး သည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ရက္  
လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္း ( ေ႐ႊဘို )
               လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသင္တန္းကို (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈၊၂၉၊၃၀)ရက္မ်ားတြင္ ဖါသာရ္ၾသဂတ္စတင္း ၀င္းျမင့္၊ ဖါသာရ္ဂၽြန္ စိုးတင့္၊ ဖါသာရ္ေဘာ္စကို ဘိုဘို ႏွင့္ ဖါသာရ္အာလ္ဖုန္းေအာင္ႏိုင္ေ႐ႊတို႔ ဦးေဆာင္၍ ေ႐ႊဘိုၿမိဳ႕တြင္ ေဟာေျပာပို႔ခ်ရာ မႏၲေလး၊ ေ႐ႊဘို၊ တဲႀကီး၊ ႐ြာေတာ္၊ ေမဂြန္မွ လူငယ္ (၂၆၀)ခန္႔ တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ရက္  
ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား(၆)လပတ္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ၀တ္ေစာင့္ပြဲ ( ေခ်ာင္းဦး )
               မႏၲေလးကက္သလစ္သာသနာ ရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအသင္း (၆)လပတ္အစည္းအေ၀းႏွင့္ ၀တ္ေစာင့္ပဲြကို ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ေမာင္ေမာင္ခင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ (၂၀၁၁)ခု၊
ဒီဇင္ဘာလ (၂၈)ႏွင့္ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕ ေကာင္းကင္ဘံုသို႔ ပင့္ေဆာင္ခံရေသာ မယ္ေတာ္သခင္မေက်ာင္း၌ က်င္းပရာ ဖါသာရ္ၾသဂတ္စတင္း တင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ မႏၲေလးသာသနာအတြင္း႐ွိ ေဒသအသီးသီးမွ ေက်ာင္းသားေဟာင္း (၂၀)ဦး ႏွင့္ ႐ြာက်ာင္းသားေဟာင္း(၁၆)ဦး စုစုေပါင္း(၃၆)ဦး တက္ေရာက္သည္။
               (၂၈)ရက္ေန႔ ည(၇)နာရီတြင္ အခမ္းအနားစတင္ဖြင့္လွစ္ရာ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္မွ အခမ္းအနားမွဴး အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္၍ ေက်ာင္းထိုင္ ဖါသာရ္ေမာင္ေမာင္ခင္မွ အားေပးစကားကို၎၊ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းမွ အဖြင့္အမွာစကားကို၎၊ ဦးေအာင္ျမင့္မွ ေညာင္ေလးပင္၊ ေခ်ာင္းသာခရီးသြားမွတ္တမ္းႏွင့္ သင္တန္းအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းကို၎၊ ဘ႑ာေရးမွဴးကိုယ္စား ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းမွ ေငြစာရင္း႐ွင္းတမ္းကို၎ အသီးသီးဖတ္ၾကား တင္ျပၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်င္းခ်င္း မိတ္ဆက္ၾကၿပီး ည(၁၀)နာရီတြင္ အစည္းအေ၀းရပ္နားသည္။
               (၂၉)ရက္ေန႔ နံနက္(၈)နာရီမွ(၁၂)နာရီထိ ၀တ္ေစာင့္ပဲြက်င္းပသည္။ ၀တ္ေစာင့္ပဲြတြင္ ၾသ၀ါဒနာယူျခင္း၊ ကမၼဌာန္း ႐ႈျခင္း၊ ေနာင္တယူျခင္း၊ အာပတ္ေျဖျခင္း၊ ဆုေတာင္ျခင္း၊ မစၧားပူေဇာ္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။  ေန႔လည္(၃)နာရီတြင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကို (၁)နာရီၾကာ ကိုးကြယ္ၾကသည္။  ညေနပိုင္းတြင္ နယ္ခံေက်ာင္းသားေဟာင္းႏွင့္ ရပ္ေ၀းေက်ာင္းသားေဟာင္း မ်ား ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပသည္။ ညေန(၆)နာရီတြင္ မိတ္ဆံုစားပဲြျဖင့္ အဆံုးသတ္သည္။ လာမည့္ ၀ါကၽြတ္ပြဲေတာ္ အၿပီးတြင္ ဟားခါးသာသနာႏွင့္ ကေလးသာသနာသို႔သြာၿပီး ခ်င္းေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၂၉)ရက္  
ထိမ္ျမားမဂၤလာ(၂၅)ႏွစ္ေျမာက္ေငြရတုပြဲ
               (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၂၉)ရက္ေန႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ခ်မ္းျမသာစည္ ၿမိဳ႕နယ္၊ (၆၂)လမ္းႏွင့္ မေနာ္ဟရီလမ္းေထာင့္ ဧဒင္စတိုး ပိုင္႐ွင္ ဦးေက်ာ္၀င္း (မႏၲေလး ကက္သလစ္သာသနာ ထာ၀ရေငြပေဒသာပင္အသင္း ဥကၠ႒) + ေဒၚနီနီ၀င္း တို႔၏ ထိမ္ျမားမဂၤလာ(၂၅)ႏွစ္ျပည့္ေငြရတုမဂၤလာပြဲေတာ္ကို နံနက္(၆) နာရီတြင္ ကာသီျဒယ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္မစၧားပူေဇာ္ၾကၿပီး ညေန(၅း၃၀)နာရီတြင္ အိုရီရင္တယ္ေဟာ္တယ္၌ ညစာစားပြဲျဖင့္ တည္ခင္းဧည့္ခံရာ ႏွစ္ဘက္ေဆြမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္အသင္းမွေထာက္ပ့ံေငြ
               စိန္ဗင္းဆင္းဒီေပါလ္ မႏၲေလးသာသနာအုပ္စုေကာင္စီမွ (၂၀၁၁) ခုႏွစ္အတြက္ မႏၲေလးသာသနာအတြင္း႐ွိ ကြန္ဖရင့္(၃၈) ဖြဲ႕အတြက္ ေပးရန္႐ွိေသာ ထက္လယ္မူပညာသင္စရိတ္၊ ပူးတဲြေထာက္ပံ့ေငြ၊ စိန္ဗင္းဆင္းပြဲေန႔အတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ခရစၥမတ္ ပြဲေတာ္အတြက္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရင္းဇယားအတိုင္း ကြန္ဖရင့္မ်ားသို႔ ေပးပို႔ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

စဥ္

ကြန္ဖရင့္
အမည္

ထက္လယ္မူ
ေက်ာင္းသား
ေထာက္ပ့ံေငြ

ပူးတြဲ
ေထာက္
ပံ့ေငြ

စိန္ဗင္းဆင္း
ပြဲေန႔အတြက္
ေထာက္ပံ့ေငြ

ခရစၥမတ္
ပြဲအတြက္
ေထာက္ပံ့ေငြ

ေထာက္
ပံ့ေငြ
စုစုေပါင္း

၁။

ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္(မန္း)

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂။

စိန္ေဇးဗီးယား(မန္း)

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၃။

စိန္ဂ်ဳိးဇက္(မန္း)

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၄။

စိန္မိုင္ကယ္(မန္း)

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၅။

စိန္ဂၽြန္း(မန္း)

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၆။

အမရပူရ

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၇။

စစ္ကိုင္း

၄၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၈။

ခ်မ္းသာကုန္း

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၉။

ေဇာ္ဂ်ီ

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၁၀။

ျမစ္ငယ္

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၁၁။

ေျမာက္ကိုင္း

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၁၂။

ဆင္ျဖဴ

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၁၃။

နဘက္

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၁၄။

ေခ်ာင္းဦး

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၁၅။

မံု႐ြာ

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၁၆။

ဒီပဲယင္း

၃၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀

၁၇။

ခ်မ္းသာ႐ြာ

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၁၈။

ေရဦး

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၁၉။

ေ႐ႊျပည္သာ

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၂၀။

ေခ်ာင္း႐ိုး

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၁။

လမ္းဆံု

၄၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၂၂။

မံုလွ

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၃။

႐ြာေတာ္

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၄။

ေ႐ႊဘုိ

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၅။

ေမဂြန္

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၆။

တဲႀကီး

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၇။

ကံႀကီးေတာ

၃၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀

၂၈။

မိတၳီလာ

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၂၉။

ျမင္းၿခံ

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၃၀။

ေခ်ာက္

၄၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၃၁။

ေတာင္တြင္းႀကီး

၃၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၃၀၀၀၀

၃၂။

ေညာင္ပင္သာ

၁၀၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၀၀၀၀၀

၃၃။

သဲျဖဴ

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၃၄။

သေျပပင္

၄၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၄၀၀၀၀

၃၅။

သရက္ခုန္

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

၃၆။

ျပင္ဦးလြင္(ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္)

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၃၇။

ျပင္ဦးလြင္(စိန္ေမရီ)

၁၅၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၂၅၀၀၀၀

၃၈။

အနီးစခန္း

၇၀၀၀၀

၈၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၀၀၀၀

၁၇၀၀၀၀

 


၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္  
သန္႔႐ွင္းေသာအိမ္ေထာင္စုေက်ာင္းပဲြ(ဆင္ျဖဴ)
               ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ျဖဴေက်း႐ြာ သန္႔႐ွင္းေသာအိမ္ေထာင္စုပြဲကို (၂၀၁၁)ခု၊ ဒီဇင္ဘာလ(၃၀)ရက္ေန႔က က်င္းပရာ မႏၲေလးသာသနာမွ ရဟန္း ေတာ္(၂)ပါး၊ လာဆလက္ဂိုဏ္းမွရဟန္းေတာ္(၅)ပါး၊ စိန္ဂ်ဳိးဇက္ သီလ႐ွင္(၃)ပါး၊ ဆေလး႐ွင္း သီလ႐ွင္(၂)ပါး၊ မႏၲေလးသာသနာမွ ကိုရင္(၅)ပါး၊ လာဆလက္ဂိုဏ္း မွ ကိုရင္(၇)ပါး၊ ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ ဘာသာ၀င္မ်ား တက္ေရာက္ၾက သည္။ ပြဲေတာ္ ေက်းဇူးတင္မစၧားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေ႐ႊႏွလံုးေတာ္ ကာသီျဒယ္ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး ဖါသာရ္ဂၽြန္ေအးေက်ာ္မွ ဦးေဆာင္ပူေဇာ္သည္။ ပြဲေတာ္အႀကိဳေန႔ ညေန(၄)နာရီတြင္ ဖါသာရ္ David ေက်ာ္လြင္ ဦးေဆာင္၍ မစၧားပူေဇာ္ၿပီး ရပ္႐ြာ ထဲသို႔ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ပင့္ေဆာင္ျခင္း၊ မယ္ေတာ္ဆင္းတုလွည့္ျခင္း၊ ကိုယ္ေတာ္ ျမတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပသည္။ ပဲြေတာ္အႀကိဳေန႔ည(၇)နာရီမွ (၉)နာရီအထိ လူငယ္မ်ား၊ သက္ေထြးလူငယ္မ်ားမွ အကမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖ သည္ဟု သိရသည္။

၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္
မာဂရီတား ေဒၚေမေမစိန္
အသက္(၅၆)ႏွစ္
မလျပဆရာမ၊ အလက(၁၀)
               ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ခ၀ဲၿခံရပ္ေန(ဦးစိန္ေဖ)+ေဒၚလွၾကည္ တို႔၏သမီး ပက္ထရစ္ဦးျမင့္ေဖ +ေဒၚမာစီ၏ ညီမ၊ ေလာရင့္စ္ ဦးေအာင္ေဖ၊ စစၥတာ ဂ်ဴလီ (ေကာင္းေသာ သိုးထိန္း သီလ႐ွင္)၊ ေဒၚနီနီစိန္၊ ေဒၚခ်ိဳခ်ဳိစိန္၊ ဖါသာရ္ အယ္ဒီ၀င္းေဖ (ရဲမြန္ သာသနာ)၊ ေဒၚေအးေအးစိန္ တို႔၏ အစ္မ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ပါတ္ကုန္းေပ်ာ္ဘြယ္ ရပ္ေန  ေမသူသူေက်ာ္၊  ေမျဖဴျဖဴေက်ာ္၊   ေမဇင္ဇင္ေက်ာ္ တို႔၏ ေမြးသမိခင္၊ ဦးေက်ာ္မင္း(ဥပေဒအရာ႐ွိၿငိမ္း) အဂၤလိပ္စာ က်ဴ႐ွင္ဆရာ (အဂၤလိပ္အကယ္ဒမီ)၏ ခ်စ္လွစြာေသာ ဇနီး မာဂရီးတားေဒၚေမေမစိန္သည္ (၁၁-၁၂-၂၀၁၁) တနဂၤေႏြေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္၌ အိပ္ေပ်ာ္ သြားပါသျဖင့္ ႂကြင္းက်န္ရစ္ေသာ ႐ုပ္ကလာပ္ကို (၁၃-၁၂-၂၀၁၁) အဂၤ ါေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ အထက္ပါေနအိမ္မွ စိန္ေဇးဗီးယား ဘုရား႐ွိခိုးေက်ာင္း၌ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းၿပီး ၾကာနီကန္ ကက္သလစ္ သခႋ်ဳင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ဂူသြင္းသၿဂႋဳလ္ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ မာဂရီးတား ေဒၚေမေမစိန္၏ ဈာပနကိစၥတြင္ အဖက္ဖက္မွ ပါ၀င္ ကူညီၾကေသာ ေဆြမ်ဳိးမိတ္သဂၤဟအေပါင္းတို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။
                                                                      က်န္ရစ္သူမိသားစု
 

အဓိဌာန္
      ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္အခါမွ် စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းမည္ မဟုတ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေမတၱာတရားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လမ္းၫႊန္အလင္း ေရာင္ျဖစ္သည္။ ေမတၱာတရားသည္ အရာရာကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။ ၾကင္နာသနာျခင္း၊ ေထာက္ထားညႇာတာျခင္း၊ ကိုယ္ခ်င္းစာျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း တို႔သည္ ေမတၱာတရား၏ အေျခခံမ်ားျဖစ္သည္။
      ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယေန႔မွစ၍ သူတစ္ပါးအေပၚ ၾကင္နာမည္၊ သနားမည္၊ ေထာက္ထားမည္၊ ညႇာတာမည္၊ ကိုယ္ခ်င္းစာမည္၊ သည္းခံမည္၊ ခြင့္လႊတ္မည္၊ မည္သည့္အခါမွ် သူမ်ားအေပၚ မနာလိုမျဖစ္၊ ၾကမ္းတမ္း႐ိုင္းျပျခင္းမလုပ္၊ စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုးမျဖစ္၊ သူတစ္ပါးအေၾကာင္း မေကာင္းမေျပာ၊ သူတစ္ပါး၏ ေကာင္းမႈ အတြက္ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမည္။ အမွန္တရားကို ၀မ္းေျမာက္စြာ လက္ခံမည္။