Commission on Worship, Liturgy, Devotion, Feast and Rituals
၀တ္ျပဳကိုးကြယ္္ျခင္္း၊ သဒၶါၾကည္ညိဳျခင္း၊ ၀ိနည္္းႏွွင့့္္ ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပေရး ေကာ္မ႐ွင္

 
Vision
A worshiping community of the Archdiocese of Mandalay, participating in the active liturgical celebration as a source and summit of Christian life in preparation for a deeper encounter with God in praise and worship to achieve the goal of spiritually successful people of God.

Mission
All the believers of Archdiocese of Mandalay are to become united people of God by living the divine word of God, prayerful life, the personal holiness of our daily life. We, the Commission on Worship, Liturgy, Devotion, Feast and Rituals, therefore commit ourselves to promote active participation in sacramental life fulfilling the followings:
1) deligent preparation for sacred liturgy,
2) providing liturgical courses for integrated meaning of the liturgical celebration,
3) creating opportunity to participate sharing an interest of liturgy,
4) providing means and ways to promote local inculturation with the needs of the local people,
5) updating the quality liturgy through a meaningful life.

လက္႐ွိအေျခအေနသံုးသပ္ခ်က္

အားသာခ်က္

လူ႔အရင္းအျမစ္(လူ႔စြမ္းအား)
၁။ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ ကိုရင္၊ သီလ႐ွင္၊ ဓမၼဆရာ၊ မ်ားစြာေသာ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္သူမ်ား
၂။ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕
၃။ အစြမ္းအစ႐ွိသူမ်ား

အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ား(ပစၥည္းအရင္းအျမစ္)
၁။ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းရန္ႏွင့္ စု႐ံုးရန္ေနရာမ်ား႐ွိသည္
၂။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ တူရိယာမ်ား

အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား
၁) သင္တန္းမ်ားႏွင့္ Seminars အတြက္ အခါအားေလ်ာ္စြာ (သို႕) အခ်ိန္ပိုင္းသင္တန္းမွဴးမ်ား႐ွိသည္။

အားနည္းခ်က္

လူ႔အရင္းအျမစ္ (လူ႕စြမ္းအား)
၁။ ကြၽမ္းက်င္ပညာ႐ွင္မ်ားမ႐ွိျခင္း
၂။ ကြၽမ္းက်င္မႈပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အားနည္းမႈေၾကာင့္၊ အသိတရားနည္းပါး၍ စိတ္ပါ၀င္စားမႈ မ႐ွိျခင္း။
၃။ ဦးပဇၥင္းမ်ား၊ ဘာသာတူအမႈေတာ္ေဆာင္မ်ား၊ က်မ္းစာဖတ္၊ ယဇ္ပလႅင္အမႈေတာ္ေဆာင္မ်ားအား သူ႔ေနရာ ႏွင့္သူ ေနရာမေပးတတ္ျခင္း၊
၄။ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားေသာ သီခ်င္းဆိုအဖြဲ႕၊ တရားေထာက္မ်ား၊ ဘုရားစင္ျပင္သူမ်ား မ႐ွိျခင္း၊
၅။ က်မ္းစာဖတ္စင္အား အလြဲသံုးစားလုပ္ျခင္း၊

ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား(ပစၥည္းအရင္းအျမစ္)
၁။ အသင္းေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာေသာ ေနာက္ဆံုးေပၚသတင္း၊ ေၾကျငာခ်က္စာတမ္း
၂။ ဘာသာေရးစာအုပ္စာေပ၊ မြမ္းမံသင္တန္း၊ က်မ္းစာသင္တန္း

အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ား
၁။ သင့္ေတာ္၊ ဆီေလ်ာ္ေသာ၀တ္ျပဳရန္ေနရာမ႐ွိျခင္း
၂။ အလွဴ႐ွင္ႏွင့္ အလွဴေငြမ်ား မ႐ွိျခင္း

လုပ္ငန္းစဥ္ (စီမံကိန္း)
၁။ မႏၲေလးသာသနာအတြင္း႐ွိ ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ ၾကည္ညိဳသဒၶါတရား တိုးပြားေစျခင္း၊ ျပည့္၀ေသာ အသက္တာ၌ ဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို သက္ေသခံႏိုင္စြမ္း႐ွိေစရန္။
၂။ ဘာသာေရးအႏွစ္သာရမ်ား ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္း၌ထည့္သြင္းကိန္းေအာင္းေစရန္၊ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းမ်ား၌ ျမန္မာမႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား၌ အသံုးျပဳသြားရန္။
 ၃။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းအမႈ၌ လမ္းၫႊန္ဦးေဆာင္ႏိုင္ေသာ Liturgical Animators ေမြးထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္းမ်ားေပးကာ အေမြအႏွစ္မ်ား ခံယူရ႐ွိေစရန္။
၄။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ စာခြၽန္ေတာ္၊ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ယံုၾကည္သူမ်ားအတြက္ ပံုႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ရန္။
၅။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေကာ္မ႐ွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြမ်ား စုေဆာင္းေကာက္ခံရန္။

 
Lines Of Action (အေကာင္အတည္ေဖၚ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား)
၁။ မႏၲေလးသာသနာအတြင္း႐ွိ ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါ၀င္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည့္၀ေသာအသက္တာကို ႐ွင္သန္ေစၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို လူမ်ားအေ႐ွ႕ ၌ သက္ေသခံႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
တာ၀န္႐ွိပုဂိၢဳလ္မ်ား - ဆရာေတာ္ႀကီး၊ ေကာ္မ႐ွင္ဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သားမ်ား
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ - လံႈ႕ေဆာ္ေဆာင္႐ြက္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
လ်ာထားခ်က္ရလဒ္ - ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ ၾကည္ညိဳသဒၶါတရားပြားမ်ားႏိုင္ၿပီး ဘုရား႐ွင္ကို သက္ေသခံႏိုင္ၾကမည္။
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ား - သာမန္ဘာသာ၀င္အဖြဲ႕၊ ပံုသြင္းေလ႕က်င့္ေပးေသာအဖြဲ႕၊ ွငါညင်
  • အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကာလ - ဇြန္လ ၂၀၀၇ - ဇြန္လ ၂၀၁၂

၂။ ေဒသခံဘာသာ၀င္မ်ား လက္ခံႏိုင္ေသာ ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ဘာသာေရးအခမ္းနားမ်ား၌ ထည့္သြင္းက်င့္သံုးျခင္းအားျဖင့္ ဘာသာေရးအႏွစ္သာရကို လူတို႔၏ ႏွလံုးသားတိုင္း၌ ထည့္သြင္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တာ၀န္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ား - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳျခင္းေကာ္မ႐ွင္
လ်ာထားခ်က္ရလဒ္ - ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အညီ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္တတ္ျခင္း
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ား - ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားမ်ား အခ်င္းခ်င္းႏွီးေႏွာဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ျမန္မာမႈျပဳျခင္းေကာ္မ႐ွင္၊ သာမာန္ဘာသာ၀င္မ်ား၊ဆက္ကပ္ပါ၀င္မႈေကာ္မ႐ွင္၊ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
  • အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ကာလ - ဇြန္လ ၂၀၀၇ မွ ဇြန္လ ၂၀၀၁၂ ထိ

၃။ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး၏ လမ္းၫႊန္မႈေအာက္၌ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း ပညာရပ္၌ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ေပၚထြက္လာႏိုင္ရန္ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ၿပီး စိတ္၀င္စား သူမ်ား၊ အသိတရားၾကြယ္၀သူမ်ားကို ဆင့္ပြားေမြးထုတ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
တာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္ - ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕
ဦးေဆာင္အဖြ႕ဲ - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေဒသခံကြၽမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္လူ႔အရင္းအျမစ္မ်ား
လ်ာထားခ်က္ရလဒ္ - ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ အသိတရားဗဟုသုတၾကြယ္၀သူမ်ားေပၚထြန္း၍ ဆက္လက္တိုးပြားလာမည္။
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ား - ေဒသခံသာသနာအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
  • အေကာင္ထည္ေဖာ္မည့္ကာလ - ဇြန္လ ၂၀၀၇ မွ ဇြန္လ ၂၀၀၁၂ အထိ

၄။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသင္းေတာ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည့္ ေနာက္ဆံုးေပၚ သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာခြၽန္ေတာ္မ်ားကို ရဟန္းေတာ္မ်ား၊ သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာ၀င္မ်ားဆီသို႔ အျမန္ဆံုးပို႔ေပးႏုိင္မည္
ျဖစ္သည္။
တာ၀န္ခံ - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
လ်ာထားခ်က္ - မွားယြင္းေသာအယူ၀ါဒမ်ားကိုေ႐ွာင္၍ အသင္းေတာ္၏သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်င့္ႀကံေနထိုင္အသက္႐ွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္း၌ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ႏိုင္မည္။
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ား - ပံုသြင္းေလ့က်င့္ပ်ိုးေထာင္ေပးေရးအဖြဲ႕၊ ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ အာဗီြေအ
  • အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ကာလ - ဇြန္လ ၂၀၀၇ မွ ဇြန္လ ၂၀၁၂

၅။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕အတြက္ လိုအပ္ေသာရံပံုေငြကို ေစတနာ႐ွင္အလွဴ႐ွင္မ်ားထံမွ၎င္း၊ သာသနာစီရင္ အုပ္စုတိုင္းမွ၎င္း ေကာက္ခံစုေဆာင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
တာ၀န္ခံ - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ား
ဦးေဆာင္အဖြဲ႕ - ေကာ္မ႐ွင္အဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား
လ်ာထားခ်က္ရလဒ္ - ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘာသာေရးစာအုပ္စာေပမ်ားကို ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ၿပီး သင္တန္းမ်ားေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သူမ်ား - ေက်ာင္းထုိင္ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အလွဴ႐ွင္မ်ား
  • အေကာင္အထည္မည့္ကာလ - ဇြန္လ ၂၀၀၇ မွ ဇြန္လ ၂၀၁၂

<< Commission