Commission on Disaster and Emergency Response
(သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥကူညီမႈေရးရာ ေကာ္မရွင္)
 
Vision
မႏၲေလးသာသနာတစ္၀န္းရွိ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရုတ္တရက္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုကၡသည္ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္ အားလံုးတို႔ သည္ စိတ္အားငယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ေနထိုင္စားေသာက္ေရးႏွင့္က်န္းမာေရးတို႔ကို အလ်င္းသင္႔သလို အေကာင္းဆံုး အကူ အညီမ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေစျခင္းဆီသို႔။

Mission
ကြၽႏ္ုပ္တို႕ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ႏွင့္ အေရးေပၚကိစၥကူညီမႈေရးရာေကာ္မရွင္သည္ မႏၱေလးသာသနာတြင္းရွိ ကက္သလစ္ ဘာသာ၀င္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္မထားေသာ ေဘးဒုကၡမ်ိဳးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္အခ်ိန္၌ သာသနာ့ အၾကီး အကဲမ်ား၊ ေဒသခံ လူႀကီးမ်ား၊ ေစတနာရွင္ လုပ္သားျပည္သူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ သူတို႔ၾကဳံေတြ႕ခံစားေနရသည့္ စိတ္ဓာတ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ကာယေရးတို႕ကို ဂရုဏာေမတၱာေရွ႕ထားကာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမစိတ္ျဖင့္ အစြမ္းကုန္ ကူညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
Situation Analysis
 
Positive Areas

Human Resources
- ေဆးပညာရွင္၊ ဆရာ၀န္၊ သူနာျပဳမ်ားရွိသည္။
- Karuna, St.Vincent de Paul, Legion of Mary, Parish Pastoral Council  (သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္)


Material Resources
- ပီျပင္ေသာဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ ကား၊ တယ္လီဖုန္း၊ walkie-talkie နွင့္ေဆး၀ါးပစၥည္း အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။

Other Resources
- St. Vincent de paul အဖြဲ႕၏ ကူညီေထာက္ပ့ံမႈ၊ Karuna အဖြဲ႕အစည္း၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ
- ျပည္တြင္းျပည္ပေစတနာရွင္မ်ား၏အလႈဳေငြမ်ား ေက်းရြာအုပ္စု အသီးသီးမွအလႈဳေငြမ်ား

 
Grey Areas

Human Resources

- ပညာေပးေဟာေျပာပို႕ခ်မည္႕ ပညာရွင္မ်ားမရွိျခင္း၊ စည္းရံုးေရးသမားေကာင္းမ်ားလိုအပ္ျခင္း သတင္း ျပန္ၾကားေရး၊ သတင္းဆက္သြယ္ေရး
- သတင္းမွတ္တမ္းျပဳစုေရး၊ ပညာရွင္ (၅) ဦးခန္႔လိုအပ္ျခင္း။
- ကြၽမ္းက်င္ေသာ ကားေမာင္း၊ ကားျပင္သမား (၄) ဦးခန္႔လိုအပ္သည္။
- ကြၽမ္းက်င္ေသာ စာရင္းအင္းပညာရွင္မ်ား လိုအပ္သည္။
- ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လံုေလာက္ေသာ လစာမ်ား မေပးႏိုင္ျခင္း။
- ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ား မလံုေလာက္ပါ။
- ကြန္ျပဴတာ ၂ လုံး၊ Email, Internet Website မ်ားထားရန္။
- ပစၥည္းမ်ားထားရန္ ဂိုေဒါင္မရွိျခင္း။
- အမ်ားျပည္သူ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည့္ ဒုကၡသည္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ား မဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္း။
- အေရးေပၚသံုး ေဆးေသတၱာမ်ား မရွိပါ။
- Mobile telephone တစ္လံုးလိုအပ္ပါသည္။
- အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ walkie-talkie မ်ား လိုအပ္သည္။
- ကား ၃ စီး၊ ဆိုင္ကယ္ ၄ စီး၊ စက္ဘီး ၅ စီးခန္႔လိုအပ္သည္။
- ေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ေဆာင္နိုင္ေသာ ယာယီတဲမ်ား ၁၀လံုးခန္႔ လိုအပ္သည္။
- တစ္ဦးတည္း စကားေျပာ စပီကာမ်ား မရွိ၊ အသံခ်ဲ႕စက္ မရွိ။
- ပညာေပးေရးႏွင့္ စည္းရံုး လႈံ႕ေဆာ္ေရးအတြက္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား မထုတ္ႏိုင္ျခင္း
- ခ်မွတ္ထားေသာ ဦးတည္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပီျပင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏုိင္ပါ။

 Other Resources
- ျပည္တြင္းျပည္ပမွအားေပးကူၾကမည့္အာမခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမရွိပါ။
- အုပ္စုတိုင္း၌ အလႈဳေငြလက္ခံရန္ ရံုးခန္းမ်ား မဖြင့္ႏိုင္ပါ။
- မိမိတို႕၏လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားကိုသက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အလႈဳရွင္မ်ား သို႕    ျပန္လည္တင္ျပႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။

Objectives
(၁) ႐ံုးခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း။
(၂) စိတ္ဓါတ္ေရးရာကူညီျခင္း။
(၃) ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး။
(၄) လူမႈဖူလံုေရးႏွင့္က်န္းမာေရးအစီအစဥ္။
(၅) ရံပံုေငြရွာေဖြျခင္း

Lines of Action
၁. အေရးေပၚေဘးဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ေဘးဒုကၡသည္မ်ား စိတ္ဓါတ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ ကာယေရးတို႔၌ စိတ္အားငယ္မႈ မရွိေစရေအာင္ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး႐ံုး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ဂိုေဒါင္မ်ားကို တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္သည္။

1. Responsible person Commission Head
2. Lead group Commission members
3. Expected result  ႐ံုးခန္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ဒုကၡသည္မ်ား ဆက္သြယ္ရန္ လြယ္ကူသလို အလွဴရွင္မ်ား ဆက္သြယ္ရန္ လည္း လြယ္ကူလာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။
4. Partners ျပည္တြင္းျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား
      • Implementation June 2007 - June 2012
 
၂. အေရးေပၚေဘးဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား စိတ္ဓါတ္ေရး၌ စိတ္အားငယ္မႈ မရွိေစရေအာင္ မိသားစုတိုင္း ဆီသို႕ သြားေရာက္အားေပးစကားေျပာျခင္း၊ ဆုေတာင္းပြဲမ်ား က်င္းပေပးျခင္း အပူေသာကမ်ား ေခတၱ ခဏေျပၿငိမ္း ေစဘုိ႕ရန္ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

1. Responsible Person Commission Head
2. Lead Group- Commission members
3. Expected result ရုတ္တရက္ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အပူမီးပြားေၾကာင့္ ပူေဆြးေသာက ေရာက္ေနသူမ်ား ႏွစ္သိမ့္မႈ ၊ေႏြးေထြးမႈကို ခံစားရျပီး မိမိတို႔၌ ကူညီအားေပးသူမ်ားရွိေၾကာင္း ယုံၾကည္အားကိုးစိတ္၊ လံုျခံဳ စိတ္ခ်စိတ္မ်ား ခံစား ရရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားပါသည္။
4. Partners  ဘာသာေရးအၾကီးအကဲမ်ား၊ေဒသခံအၾကီးအကဲမ်ား၊သီလရွင္မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ Legion of Mary အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊
  • Implementation အေရးေပၚ ဒုကၡႀကံဳသည့္အခါ တစ္လအတြင္း (၃)ၾကိမ္ျပဳ သြားၾကမည္။  (ဇြန္လ ၂၀၀၇ - ဇြန္လ ၂၀၁၂)
၃. အေရးေပၚေဘးဒုကၡႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ရေသာဒုကၡသည္မ်ား လူမႈေရး၌စိတ္အားငယ္မႈမရွိေစရေအာင္ျဖစ္ေပၚသည့္ ေနရာ၌ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ ဒုကၡသည္မ်ားအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳရာသို႕ေရႊ႕ေျပာင္း ေနရာခ်ထားျခင္း၊ ကြဲကြာသြားေသာမိသားစု၀င္မ်ားကိုအျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည္တို႕ကို အေကာင္ အထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

1. Responsible Person Commission Head
2. Lead Group Commission Members
3. Expected Result  ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား လိုအပ္သလို အကူအညီေပးႏိုင္ သည့္အျပင္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ႔သူမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ရန္ သက္ေသာင့္ သက္သာရွိေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
4. Partners ဘာသာေရးအၾကီးအကဲမ်ားေဒသခံတာ၀န္ရွိသူမ်ားဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလုပ္အားေပးအဖြဲ႕၀င္မ်ား။
  • Implementation လိုအပ္သလို အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ (ဇြန္လ ၂၀၀၇ - ဇြန္လ ၂၀၁၂)

၄. အေရးေပၚေဘးဒုကၡႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ကာယေရး၌ စိတ္အားငယ္မႈမရွိေစရေအာင္ အေရးေပၚ ေဆးေပးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အစားအေသာက္မ်ား ေ၀ငွျခင္း၊ အ၀တ္အစားမ်ား ေ၀ငွျခင္းႏွင့္ အျခား လူသံုးကုန္ ပစၥည္းမ်ားေ၀ငွျခင္းစသည္တို႔ကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

1. Responsible Person Commission Members
2. Lead Group  ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕၊ စိန္ဗင့္ဆင့္အဖြဲ႕၊
3. Expected result ဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမာေရးကို အနီးကပ္ျပဳစုႏိုင္ျပီး စားေရးေသာက္တာႏွင့္ အ၀တ္အထည္မ်ားအတြက္ ပူပင္ေသာကေရာက္စရာ လိုေတာ့မည္မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
4. Partners ဆရာ၀န္မ်ား၊ေဒသခံအၾကီးအကဲမ်ား၊ဘာသာေရးအၾကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ား၊
    • Implementation လိုအပ္သလို အေရးေပၚ ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ (ဇြန္လ ၂၀၀၇ - ဇြန္လ ၂၀၁၂)

၅. အေရးေပၚေဘးဒုကၡႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရေသာဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ အလွဴေငြမ်ားကို ျပည္တြင္း ျပည္ပ အလွဴရွင္မ်ား ထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး အလွဴေငြ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

1. Responsible person Commission Head
2. Lead Group Commission members
3. Expected result ရံပံုေငြမ်ားရွိျခင္းအားျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အျမန္ဆံုးအေရးေပၚ အကူအညီမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
4. Partners ဘာသာေရးအၾကီးအကဲမ်ား၊ ေဒသခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ား၊ ျမိဳ႕မ်ားႏွင့္ သီးသန္႕အလွဴရွင္မ်ား။

  • Implementstion အေရးေပၚ လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။ (ဇြန္လ ၂၀၀၇ - ဇြန္လ ၂၀၁၂)
<<Commission