မႏၲေလး သာသနာအတြင္းရွိ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုးတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆုိင္ေစရန္ႏွင့္ လူေနမႈဘ၀ အဆင့္ အတန္း ျမင့္မား လာေစျခင္းဆီသို႔။

Commission Director:    : Father Nicholas Pyone Cho
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : animationandpeace@mandalayarchdiocese.org

Fully matured, totally developed and self-reliant people and communities fully enjoying the fullness of life.

Commission Director:    : Father Louis Soe Lwin
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-71945
e-mail                          : karuna@mandalayarchdiocese.org


ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္ အားလံုးတို႕သည္ သမၼာက်မ္းစာ၏ မြန္ျမတ္ေသာ တရားေတာ္မ်ား၊ အသင္းေတာ္၏ ေ႐ွးထံုး အစဥ္အလာႏွင့္ သြန္သင္ခ်က္မ်ား၊ စကၠရမင္တူးမ်ား စသည္တို႔ကို ယံုၾကည္စြာ ခံယူျခင္းအားျဖင့္ ရင့္က်က္ေသာ ခရစ္ယာန္ မ်ား ျဖစ္လာေရးဆီသို႔။

Commission Director:    : Father Augustine Tin Mg Htun
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : catechesis@mandalayarchdiocese.org


  မႏၲေလးသာသနာတစ္၀န္းရွိ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ ရုတ္တရက္ႀကံဳေတြ႕ရေသာ ဒုကၡသည္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္အားလံုးတို႔သည္ စိတ္အားငယ္မႈမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစရန္၊ေနထိုင္ စားေသာက္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးတို႔ကို အလ်င္းသင္႔သလို အေကာင္းဆံုးအကူအညီမ်ား ရရွိ ခံစားႏိုင္ေစျခင္းဆီသို႔။

Commission Director:    : Father George Khin Mg Htwe
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : emergencyresponse@mandalayarchdiocese.org


By raising the standard of Education in the whole Archdiocese of Mandalay, we envision that the integral human development of the people be achieved, and at the same time the community of the Catholics in the diocese becomes a community of believers who understand its religion more, lives and witnesses the gospel values to those who embrace different faiths and cultures.

Commission Director:    : Father Paul Htun Myint
Address :                     : Archbishop's House,
                                     Corner of 81st and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : education@mandalayarchdiocese.org


A Community centered on Christ enlightened by the Holy Spirit, guided by our Blessed Mother and inspired by the Diocesan Pastoral Plan seeks the unity of all the Christians Churches and strives together to build the Kingdom of God on earth.

Commission Director:    : Father Canute U Lun Aung
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : ecumenism@mandalayarchdiocese.org


Christ-centred, happy, healthy and holy family, living a fullness of life.

Commission Director:    : Father Edmond Nay Kyaw Lwin
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : family@mandalayarchdiocese.org
မႏၲေလးသာသနာအတြင္း ေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ လူအေပါင္းတို႕ အား၊ သာယာ၀ေျပာသည့္ ဘ၀သစ္ ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာေရးအတြက္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အဆင့္အတန္း မခြဲျခားဘဲ၊ ကူညီေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆီသို႔ -

Commission Director:    : Monsignor John Mg Nee
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : health@mandalayarchdiocese.org


By respecting the differences and appreciating the common value and culture of our religions to attain mutual understanding and harmonious collaboration among us.

Commission Director:    : Father Marco Tin Win
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : inter-religious@mandalayarchdiocese.org


မႏၲေလးသာသနာအတြင္းရွိ သာမန္ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္တုိင္းသည္ သာသနာဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ခရစ္ေတာ္ ဘုရားရွင္၏ သတင္းေကာင္း ျပန္႔ပြားေရးတုိ႔ကို မိမိတုိ႔၏ တာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္ၿပီး၊ ကက္သလစ္ယံုၾကည္ရာအခ်က္မ်ားႏွင့္ က်င့္၀တ္မ်ားကို က်င့္ေဆာက္ တည္လ်က္ က်ရာက႑မ်ားတြင္ အတူတကြ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

Commission Director:    : Father John Mg San
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : laity@mandalayarchdiocese.org


မႏၲေလးသာသနာအတြင္း၌ ေနထိုင္ၾကေသာ လူသားတိုင္း အဆင့္အတန္းမီမီ ေကာင္းမြန္စြာ အသက္႐ွင္ ေနထိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ရန္။

Commission Director:    :  Father Philip Ba Shwe
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : livelihood@mandalayarchdiocese.org


Towards migrants and tourists becoming part of the local community through communication and sharing of life, faith and apostolic projects.

Commission Director:    Father Anthony Mg Mg Khin
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and  
      25th   Streets, Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : migration@mandalayarchdiocese.org
Community of well informed Believers
Who Become Communicators and are spiritually mature.

Commission Director:    : Father Gabriel Htun Myint
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-34621
e-mail                          :  signismandalay@gmail.com,
                                      socialcommunication@mandalayarchdiocese.org


မႏၲေလးသာသနာအတြင္းရွိ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ လူမႈစီးပြားေရးျပည့္စံုၿပီး လူမႈဒုကၡမ်ားမွ ကင္းလြတ္ေရးဆီ သုိ႔ .....

Commission Director:    : Father John Aye Kyaw
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-33916
e-mail                          : ecoandsaving@mandalayarchdiocese.org


Towards a community of Christ-centered, contemplative and integrally-formed priests and religious, building the Kingdom of God in the midst of different faiths, cultures and levels of society.

Commission Director:    : Father Philip Tin Htun
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-39531
e-mail                          : vocation@mandalayarchdiocese.org


A worshiping community of the Archdiocese of Mandalay, participating in the active liturgical celebration as a source and summit of Christian life in preparation for a deeper encounter with God in praise and worship to achieve the goal of spiritually successful people of God.

Commission Director:    : Father William Win Kyaw
Address :                     : Archbishop's House, Corner of 81st  and 25th  Streets,
                                   : Mandalay, Myanmar.
Phone:                         :  95-2-31852
e-mail                          : liturgy@mandalayarchdiocese.org


The Catholic Youth Commission adopts a holistic approach to the development of young people. It provides resources and offers support to parish youth coordinators and leaders of Catholic youth organisations, and encourages the development of comprehensive youth ministry. 

Youth Director:              : Father Augustine Win Myint
Coordinator:                  : Father Bosco Bo Bo, SDB
Address :                     : Archdiocesan Youth Centre
                                     St. John Catholic Church compound, Corner of 61st & 37th Streets
                                   : Mandalay, Myanmar.
                    Ph:                              :  95-2-61545
                    e-mail                          : youth@mandalayarchdiocese.org
                    Facebook                    : http://www.facebook.com/mandalaycatholic.youthcommission