ျမန္မာကက္သလစ္တရားေတာ္မ်ား ဘေလာက္သည္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဟာၾကားေသာ ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ၾသ၀ါဒမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားၿပီး မိမိတို႕၏ ၀ိညာဥ္ေရးအသက္တာ ပိုမိုရင့္က်က္ၿပီး ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းပိုမို နားလည္ကာ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘ၀အသက္တာမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ထားရွိပါသည္။